Aquest lloc web utiliza cookies tan pròpies com de tercers per recopilar informació estadística sobre la navegació i millorar l'experiència de l'usuari. Si continúes navegant considerarem que aceptes el seu ús. Veure la nostra política de cookies. Acceptar

Avís legal

Avís Web del lloc www.alohaandorra.com

El titular d'aquest lloc web www.alohaandorra.com és SorobAND, S.L.U. amb NRT L-709660-Z i domicili social a l'avinguda Meritxell, 84 AD500 Andorra la Vella, i domicili a efectes de notificacions al carrer ciutat de Consuegra, 15 AD500 Andorra la Vella. Inscrita al Registre de Societats Mercantils al llibre S-210, foli 131-140 i número registral 14.503.

Per qualsevol consulta o contacte amb SorobAND, S.L.U. podeu contactar-nos al 727284 o be a info@alohaandorra.com

Protecció de dades personals

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de Protecció de dades personals, s'informa a la persona interessada que les seves dades personals passaran a formar part del fitxer "ALOHA 2", gestionat per SorobAND, S.L.U., empresa gestora del programa ALOHA Mental Arithmetic a Andorra. Així mateix s'informa a la persona interessada que l'adreça on es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició és: SorobAND, S.L.U., c/ Ciutat de Consuegra 15, AD500 Andorra la Vella, Andorra, la qual es compromet a complir la seva obligació de confidencialitat de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les, adoptant les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat. És obligació de l'usuari mantenir actualitzades les dades de forma que correspongui a la realitat en cada moment.

Veracitat de les dades facilitades pels usuaris.

L'usuari garantiza que les dades personals facilitades a SorobAND, S.L.U. (ALOHA Andorra), són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol variació o modificació.

Consentiment de l'usuari

Consentiu de manera expressa que les vostres dades siguin tractades per l'entitat per donar compliment a la finalitat indicada més amunt i també per trametre-us informació relativa als serveis prestats per aquesta entitat que us puguin interessar.

Totes les imatges, videos, fotos, etc que apareixen en aquest lloc web han estat publicades amb el consentiment dels interessats, o dels seus pares o tutors.

Seguretat

Aquest lloc web s'opera des del Principat d'Andorra, i els seus termes d'ús es regeixen per les lleis del Principat d'Andorra. Les parts se sotmeten a la jurisdicció exclusiva dels tribunals andorrans, que han de resoldre d'acord amb el dret vigent al Principat d'Andorra.

Cookies i IPs

L'usuari acepta l'ús de cookies i seguiments d'IPs. El nostre analitzador de tràfic del lloc utilitza cookies i seguimients d'IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, número de vegades que s'ha visitat el lloc, fdata de l'última visita, URL i domini del que prové, explorador utilizat y ressolució de la pantalla. No obstant, l'usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies siguint les instruccions del seu navegador d'Internet.

SorobAND, S.L.U. (ALOHA Andorra), no utilitza tècniques de "spamming" i únicament tractarà les dades que l'usuari trameti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.

Térmes d'ús i política de privacitat

Mitjançant el present document s'informa als visitants d'aquesta Web de les condicions generals que regeixen pel seu ús i/o consulta.

L'utilizació i/o consulta d'aquesta Web suposa per part dels visitants l'aceptació plena i sense reserves de les condicions exposades en aquest document.

El visitant es compromet a utilitzar aquesta Web i els serveis que s'ofereixen de conformitat amb la llei, aquestes condicions generals, així com amb la moral i bons costums generalment aceptades i l'ordre públic.

L'usuari s'obliga a indemnitzar a SorobAND, S.L.U.  per qualsevol dany o perjudici que pogués ocasionar per l'ús d'aquesta Web, infringint aquestes condicions generals i/o la legalitat vigent.

Modificació de la present política de privacitat

SorobAND, S.L.U., es reserva el dret a modificar la present política per adaptarla a futures novetats legislativas o jurisprudencials, així com a pràctiques de l'indústria, informant-ne prèviament als usuaris.

Propietat legal i copyright. Limitació de responsabilitat

Aloha Spain SL es titular de este Servicio Web, siendo Aloha Spain SL  editora y propietaria de su contenido.

Salvo autorización previa, expresa y por escrito se prohíbe cualquier transmisión, cesión, venta, alquiler y/o exposición pública de esta Web o cualquier parte de la misma.

El contenido, información y consejos expresados en esta Web deben entenderse como simplemente orientativos. Aloha Spain SL no responde de ninguna forma de la efectividad o exactitud de los mismos, quedando exenta de cualquier responsabilidad contractual o extracontractual con la persona o empresa que haga uso de ellos, ya que son éstas las que deberán decidir según su criterio la oportunidad de los mismos.

Aloha Spain SL  se reserva el derecho de modificar el contenido de la Web sin previo aviso y sin ningún tipo de limitación.

Aloha Spain SL declina cualquier responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios que puedan ocasionarse por la falla de disponibilidad y/o continuidad de esta Web y de los servicios que se ofrecen en ella.

Las personas o empresas que remitan cualquier tipo de información a Aloha Spain SL se comprometen a que la misma sea veraz y que no vulnere cualquier derecho de terceros ni la legalidad vigente.

Si usted cree que cualquier contenido y/o información de esta Web vulnera un derecho legítimo o la legalidad vigente no dude en contactar con nosotros.

Las condiciones generales expuestas en este documento se rigen por la ley española. Aloha Spain SL, los visitantes de esta Web y cualquier persona o empresa que utilice o contrate cualquier servicio que se preste en la misma, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Palma de Mallorca, para la resolución de cualquier controversia o disputa legal que eventualmente pudiera presentarse.